Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Belijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.
Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En een heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
Amen.

 

belijdenis van nicea turkije


De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is de tekst waarin voor de eerste keer in de christelijke geschiedenis de fundamentele doctrines van het Christendom werden vastgesteld:

1. de leer van de incarnatie/menswording van God in de persoon van Jezus Christus en
2. de Triniteitsleer (er bestaat maar één God, maar deze manifesteert zich in drie personen).
Dit is de klassieke oud-kerkelijke belijdenis. Zij is op naam gesteld van het Concilie (kerkvergadering) dat in 325 in Nicea (in het huidige Turkije) gehouden is. De tekst is vastgesteld op het Concilie van Constantinopel (Istanbul) in 381. Door de uitspraken van het Concilie van Chalcedon in 451 heeft deze belijdenis algemene erkenning gekregen. Het is de enige belijdenis die in de kerk over de hele wereld beleden wordt.

Kerstavond 2011

Op zaterdavond 24 december 2011 zijn er in de kerken in Nijkerk veel kerstzang, kerkdiensten en kerstnachtdiensten. U wordt hartelijk uitgenodigd op kerstavond één van onze kerken te bezoeken.

In de Kruiskerk begint om half zeven een  dienst gericht op kinderen. Het kinderkoor zingt tijdens deze feestelijke dienst.

In de Grote Kerk aan de Holkerstraat begint de kerstzang om half acht. U bent hartelijk welkom.  Medewerking verlenen ds. Voets, het Vocaal Ensemble Pavane en  een Koperensemble.

Om kwart voor negen en kwart over tien zijn er twee kerstdiensten in de Kruiskerk. Een koor zal in twee opeenvolgende diensten voor de muzikale begeleiding zorgen.

In de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wordt om negen uur een dienst gehouden. Het thema is 'Stille nacht, Heilige nacht'.

In De Ark, Gasthuisstraat begint om half tien een dienst. Het thema is Wie wijst jou de weg.

In De Fontein dicht bij het Corlaer College (Rij maar naar het witte kruis) is om tien uur een dienst.

Jeugddienst

Op zondag 1 december is er om 18:30 een jeugddienst in de Goede Herderkerk (Bij het NS Station).

Waar ben je dankbaar voor???

alpha cursus

Nacht van het gebed

NIJKERK - In de nacht van 21 -22 juni 2019 is er weer de nacht van gebed voor de vervolgde kerk georganiseerd door Open Doors. Ook dit jaar vindt die in Nijkerk weer plaats in de Huiskamer. We beginnen om 20:00 uur en de gebedsnacht eindigt meestal rond 04:00 uur.

Dit jaar is de speciale aandacht gericht op: India, Noord Afrika, Irak, Vrouwen in landen waar christenen worden vervolgd, Iran, Filippijnen, Nigeria, Noord Korea. De gebedsblokken worden ingeleid met korte video’s en afgewisseld met het zingen van liederen en er zijn gebedsboekjes met informatie over elk genoemd land.

Op gezette tijden zijn er koffie en thee pauzes gepland en later op de avond/in de nacht soep en een broodje. Jullie kennen de huiskamer en we gebruiken de ruimtes om na elke inleiding  in kleinere groepen te bidden. Het is niet verplicht om de hele avond /nacht te blijven  Het is ook mogelijk om een gedeelte van de nacht mee te bidden. Bid in ieder geval mee.

Huiskamer nijkerk
Huis van gebed

Concert Marcel Zimmer met zijn Band in de Ontmoetingskerk

NIJKERK - Vrijdag 24 mei a.s. geeft Marcel Zimmer samen met zijn band een concert van 20.00 tot 22.30 uur in de Ontmoetingskerk (Hart van Vathorst) aan de Angelinapolder 1-3 in Amersfoort.

marcel-en-lydia
marcel-en-lydia


Op het programma staan oude, bekende samenzangliederen,

maar ook een aantal nieuwe luisterliederen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Gratis parkeren in winkelcentrum Vathorst.

Voor kaartverkoop en meer informatie zie www.truetickets.nl/marcel-zimmer  

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|