Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

ziekenhuis in Zimbabwe

Nijkerkse jongeren in actie voor ziekenhuis in Zimbabwe

Een groot aantal Nijkerkse jongeren is druk bezig geld in te zamelen voor het zendingziekenhuis ‘Morgenster’ in Zimbabwe. Aan dit ziekenhuis is de Nederlandse arts Herman ten Hove verbonden. Hij is in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Het gaat om een initiatief van de zendingscommissie van de hervormde gemeenten ‘Grote Kerk’ en ‘De Fontein’, die via het project ‘Deelgenoten’ het werk van ds. Aalt Visser, die eveneens voor de GZB werkzaam is in Zimbabwe.
Het zendingsziekenhuis, waarmee al enkele jaren contact wordt gehouden, bevindt zich niet ver van het werkterrein van ds. Visser.

ziekenhuis zimbabwe

Lees meer: ziekenhuis in Zimbabwe

Hulp in Oost Europa

Hulp in Oost Europa

En dan zie ik ineens de grote caravan (nu leeg) weer staan aan de Sparreboomstraat. Wouter en Hanneke Kronenburg zijn weer thuis!  Begin april van elk jaar begint het weer bij hen te kriebelen. Er wordt dan goed nagedacht over wat wel en niet meegenomen wordt aan spullen die ze zelf in vijf maanden van afwezigheid nodig hebben en wat ze willen uitdelen in de Oost-Europese landen.

 

Lees meer: Hulp in Oost Europa

Belijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.
Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En een heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
Amen.

 

belijdenis van nicea turkije


De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is de tekst waarin voor de eerste keer in de christelijke geschiedenis de fundamentele doctrines van het Christendom werden vastgesteld:

1. de leer van de incarnatie/menswording van God in de persoon van Jezus Christus en
2. de Triniteitsleer (er bestaat maar één God, maar deze manifesteert zich in drie personen).
Dit is de klassieke oud-kerkelijke belijdenis. Zij is op naam gesteld van het Concilie (kerkvergadering) dat in 325 in Nicea (in het huidige Turkije) gehouden is. De tekst is vastgesteld op het Concilie van Constantinopel (Istanbul) in 381. Door de uitspraken van het Concilie van Chalcedon in 451 heeft deze belijdenis algemene erkenning gekregen. Het is de enige belijdenis die in de kerk over de hele wereld beleden wordt.

Kerstavond 2011

Op zaterdavond 24 december 2011 zijn er in de kerken in Nijkerk veel kerstzang, kerkdiensten en kerstnachtdiensten. U wordt hartelijk uitgenodigd op kerstavond één van onze kerken te bezoeken.

In de Kruiskerk begint om half zeven een  dienst gericht op kinderen. Het kinderkoor zingt tijdens deze feestelijke dienst.

In de Grote Kerk aan de Holkerstraat begint de kerstzang om half acht. U bent hartelijk welkom.  Medewerking verlenen ds. Voets, het Vocaal Ensemble Pavane en  een Koperensemble.

Om kwart voor negen en kwart over tien zijn er twee kerstdiensten in de Kruiskerk. Een koor zal in twee opeenvolgende diensten voor de muzikale begeleiding zorgen.

In de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wordt om negen uur een dienst gehouden. Het thema is 'Stille nacht, Heilige nacht'.

In De Ark, Gasthuisstraat begint om half tien een dienst. Het thema is Wie wijst jou de weg.

In De Fontein dicht bij het Corlaer College (Rij maar naar het witte kruis) is om tien uur een dienst.

Jeugddienst

Op zondag 1 december is er om 18:30 een jeugddienst in de Goede Herderkerk (Bij het NS Station).

Waar ben je dankbaar voor???

alpha cursus

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter