Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nijkerks Diaconaal Beraad.

NIJKERK - Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is het samenwerkingsverband van (bijna) alle diaconieën in de gemeente Nijkerk. Het NDB heeft tot doel om binnen de gemeente Nijkerk iedereen te helpen die geen helper heeft ongeacht ras, stand of geloofsovertuiging. In de meeste gevallen gaat het om mensen die geen lid zijn van een kerkelijke gemeente; immers, als dat wel het geval is, loopt de hulpvraag veelal via de eigen diaconie.

Er zijn zes projecten die het NDB uitvoert: Schuldhulpmaatje, Noodfonds, Zomervakantieproject, Lichtpuntjes, de Stacaravan en Hip Helpt. Ook is het NDB het centrale aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente of andere instanties, zoals bijvoorbeeld Sigma of Vluchtelingenwerk. Wat betreft de projecten: · Om mensen met financiële problemen beter te kunnen helpen zijn er in Nijkerk Schuldhulpmaatjes. ·

Door het NDB worden incidentele, eenmalige financiële aanvragen van mensen die buiten de reguliere hulp vallen opgepakt, via het zgn. Noodfonds. · Op donderdagen in de zomervakantie worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie kunnen.

· Het NDB heeft een mooie stacaravan in Mariënberg die door mensen kosteloos gebruikt kan worden die daarvoor in aanmerking komen.

· Hip Helpt Nijkerk vervult een centrale plek in het bij elkaar brengen van hulpbieders uit de diverse kerken en hulpvragers uit de hele (burgerlijke) gemeente Nijkerk. Ook rond het coronavirus zijn veel hulpbieders actief om mensen die vereenzamen te bellen, een boodschap te doen etc.

· Als laatste worden er jaarlijks, meestal rond feestdagen en de zomervakantie lichtpuntjes uitgedeeld (in de vorm van een bon of een levensmiddelenpakket) aan mensen in de gemeente Nijkerk die leven op bijstandsniveau. Kijk voor meer informatie ook op https://ndbnijkerk.nl/onzeprojecten/.

De projecten worden georganiseerd door en met vrijwilligers, maar er worden uiteraard projectkosten gemaakt. Om het financieel mogelijk te maken is het NDB grotendeels afhankelijk van giften en collectes uit de kerken. Bij alle aangesloten diaconieën wordt in de laatste week van februari een collecte gehouden. Noodfonds Ongetwijfeld heeft u gehoord of gelezen over de sympathieke actie ‘compensatie energiearmoede’ zoals die door de kerken in Ommen is bedacht. De overheid gaat alle huishoudens in Nederland een korting van € 400 aanbieden als tegemoetkoming in de zeer sterk gestegen kosten van energie. Het NDB heeft besloten om hier niet integraal aan mee te doen, niet omdat de intentie niet goed zou zijn, maar het effect van zo’n actie is tijdelijk, terwijl het probleem structureel is. Ook hebben praktische redenen meegespeeld zoals hoe en door wie worden de criteria bepaald en wat te doen bij een te grote vraag en ontoereikende middelen. Niettemin staat het NDB positief tegenover het doel van de actie en maakt men zich ook zorgen over de financiële gevolgen van de sterk stijgende energietarieven voor een deel van de Nijkerkse bevolking. Vanwege deze ontwikkeling houdt het NDB dan ook rekening met en staan open voor een groter beroep op het Noodfonds.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter