Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

NIJKERK - Op veel christelijke basisscholen in Nijkerk en Nijkerkerveen wordt deze week de Kerk-School-Gezin themaweek gehouden. 

Dit jaar wordt stil gestaan bij het thema : "Bid, lees en groei" naar aanleiding van het woordeloos boek. Er worden op school bijbelverhalen verteld, iedere dag is er een bijbelverhaal dat past bij een kleur. Ook worden psalmen en liederen aangeleerd, kringgesprekken gehouden en verwerkingen gemaakt door de kinderen. In de meeste kerken worden werkstukken van de kinderen opgehangen. 

De themaweek wordt afgesloten op zondag 30 januari 2022 in onderstaande kerken met kerkdiensten om 9:30 uur. 

Het is bijzonder dat er in zoveel kerken in Nijkerk en Nijkerkerveen over hetzelfde thema gepreekt en gezongen wordt!


We hopen alle ouders en kinderen online of in één van de diensten te ontmoeten, om zo met elkaar deze week af te sluiten.

 

U kijkt toch ook? Van harte welkom!. We wensen u een goede dienst toe.


Kerkdiensten: Grote Kerk, Opstandingskerk, De Fontein en De Kandelaar. 

NIJKERK - Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Thuis meedoen in Nijkerk

Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes of – mede-afhankelijk van de dan geldende maatregelen – met de geloofsgemeenschap. 

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voorganger van de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord, hoopt dat veel mensen aanhaken bij dit initiatief. “De coronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenop komt de polarisatie door de verschillende meningen over dit onderwerp. Het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede in onze harten en voor ons land.”

Voorafgaand aan en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur geplaatst worden of op social media met de hashtag #nationaalgebed. 

Aansluitend bij eerdere gebedsinitiatieven

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke tradities (online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede deden voor de bestrijding van de pandemie en voor iedereen die hierdoor geraakt werd. Het Nationaal Gebed bouwt voort op deze voorgaande gebeden en luidt tevens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen in. Daarin bidden christenen van 16 t/m 23 januari samen voor eenheid, wijk en wereld.

Nationaal Gebed

Een eerder Nationaal Gebed werd georganiseerd op 18 maart 2020, aan het begin van de coronacrisis in Nederland. Via verschillende kanalen deden meer dan honderdduizend Nederlanders mee door gebedspunten aan te dragen en/of mee te bidden. 

Afgelopen donderdag 23 december 2021 heeft de crisiskerkenraad van de Hervormde Gemeente vergaderd over de maatregelen in het kader van de lockdown. Daarbij zijn de adviezen van de PKN en het CIO aan de orde geweest. De crisiskerkenraad benadrukt het belang om als gemeente gezamenlijk op te trekken zodat het aantal besmettingen wordt teruggedrongen. Anderzijds willen we de kerkdiensten zoveel mogelijk door laten gaan zodat de kerstboodschap ook in 2021 mag klinken voor iedereen binnen en buiten onze gemeente. Daarom heeft de crisiskerkenraad het volgende besloten:  

  • Met ingang van 1e kerstdag 2021 tot en met zondag 2 januari 2022 worden er nog maar 50 kerkgangers (exclusief medewerkers) per kerkdienst uitgenodigd in zowel de Grote Kerk als ook de Opstandingskerk.
  • Aan alle andere gemeenteleden wordt gevraagd de diensten digitaal te volgen via de livestream op www.hervormdnijkerk.nl dan wel via de Livestream Hervormd Nijkerk
  • De oudejaarsdiensten zijn ’s middags 15:30 uur in de Opstandingskerk en ’s avonds om 19:30 uur in de Grote Kerk;
  • Na zondag 2 januari 2022 wordt opnieuw beoordeeld of er op basis van nieuwe ontwikkelingen argumenten zijn om de bestaande maatregelen te handhaven dan wel aan te passen;
  • Verder vragen we u als kerkgangers om de basisregels, zoals bijvoorbeeld; de 1,5 meter afstand, ingetogen te zingen en thuis te blijven bij verkoudheid, goed na te leven.
  • Ook vragen wij u om de uitnodigingen voor de kerkdiensten snel af te handelen zodat zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid krijgen om een kerkdienst te bezoeken.

 Het doel van het bovenstaande besluit is om gemeenteleden met een zwakke gezondheid zoveel mogelijk gezamenlijk te beschermen. Wij vragen opnieuw uw voorbede voor allen die door het Corona virus zijn getroffen.

Op zaterdag 18 december 2021 wordt om 10.30 uur in de Grote Kerk een bidstond georganiseerd door De Fontein, De Kandelaar en de Grote Kerk. Waarom deze bidstond?

Het leven van ons als inwoners van onze stad, van ons land en van de hele wereld staat al bijna twee jaar in het teken van de coronapandemie. Journaal en kranten worden er dagelijks mee gevuld. Het is terecht het gesprek van de dag, want het raakt ons allemaal. Het heeft al veel verdriet opgeleverd, veel mensen zijn ziek of ziek geweest, en er zijn helaas ook mensen overleden. Het kan niet anders dan dat dit ons raakt. Helaas ontstaat er ook een tweedeling, het respect voor elkaar staat soms behoorlijk onder druk.

We doen met elkaar ons uiterste best om deze ziekte in te dammen, maar ondanks alle inspanningen slagen we daar nog steeds niet in. Maar er is meer dan inspannen. Het belangrijkste dat we als christenen mogen doen is bidden. Bidden is aanbidden, belijden, bedanken en aankloppen. We mogen in gesprek gaan met God, hem de eer brengen die Hij verdient, onze beperktheid en onze zonden belijden, bedanken voor alles wat Hij geeft en vragen om Zijn hulp. Dat is nooit tevergeefs. We geloven dat Hij degene is die alles bestuurt, onze Schepper. 


Laten we Hem aanbidden, want Hij heeft alles in handen! In navolging van de Hervormde Gemeente Barneveld willen we een bidstond houden. We willen samenkomen in de Grote Kerk en daar samen bidden, luisteren naar Zijn Woord en samen zingen, in het besef dat onze God almachtig is en we van Hem afhankelijk zijn bij alles wat we doen.

U wordt van harte uitgenodigd de bidstond bij te wonen. U kunt de samenkomst ook meebeleven via de livestream van Hervormd Nijkerk.

Advertenties

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter